Područja prakse

Odvjetničko društvo VUKADIN I PARTNERI j.t.d.

Pružamo pravne usluge fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa, u sudskim i izvansudskim postupcima iz oblasti građanskog, trgovačkog, radnog, obiteljskog, kaznenog i drugih grana prava

Građansko pravo

 • zastupanje potrošača
 • zastupanje u sporovima oko vlasništva, posjeda i podjela nekretnina
 • uknjižbe u zemljišne knjige i etažiranje zgrada
 • uređenje zemljišnoknjižnog stanja
 • sastav ugovora o građenju i drugih vrsta ugovora
 • zastupanje u postupcima naknade štete
 • zastupanje u ostavinskom postupku i u sporovima oko nasljedstva
 • zastupanje u imovinskopravnim odnosima u vezi sa brakom

Europsko pravo i EU fondovi

 • zastupanje u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu
 • priprema projekata za financiranje iz EU fondova
 • izrada proračuna projekata za financiranje iz EU fondova
 • provedba projekata za financiranje iz EU fondova

Radno pravo

 • savjetovanja u vezi pitanja iz radnih odnosa
 • zastupanje poslodavaca i radnika na sudu i u postupku arbitraže
 • zastupanje u postupcima naknade štete za ozljede na radu i profesionalnih oboljenja
 • izrada pojedinačnih i općih akata iz područja radnog prava
 • Upravno pravo
 • zastupanje u postupcima pred upravnim tijelima
 • zastupanje u postupcima pred upravnim sudovima

Trgovačko pravo, a osobito mjenično pravo

 • zastupanje u postupcima pred trgovačkim sudovima
 • sastav trgovačkih ugovora
 • zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava

Pravo trgovačkih društava

 • savjetodavne usluge u vezi s osnivanjem trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
 • osnivanje trgovačkih društava i ustanova
 • zastupanje u postupcima upisa u sudske registre pred nadležnim trgovačkim sudovima
 • savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava, savjeti o pravima članova društva
 • savjetovanje i priprema isprava za statusne promjene trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
 • likvidacije trgovačkih društava i ustanova
 • sastav i izmjena osnivačkih ugovora i ostalih dokumenata trgovačkih društava i ustanova
 • 
Kazneno pravo i prekršajno pravo
 • zastupanje oštećenika
 • obrana okrivljenih u kaznenom i prekršajnom postupku
 • 
Ovršno i stečajno pravo
 • prisilna naplata potraživanja
 • zastupanje u postupku ovrhe pred sudovima i javnim bilježnicima
 • zastupanje stečajnih vjerovnika i stečajnih dužnika na sudu


Kazneno pravo i prekršajno pravo

 • zastupanje oštećenika
 • obrana okrivljenih u kaznenom i prekršajnom postupku


Ovršno i stečajno pravo

 • prisilna naplata potraživanja
 • zastupanje u postupku ovrhe pred sudovima i javnim bilježnicima
 • zastupanje stečajnih vjerovnika i stečajnih dužnika na sudu

Odvjetničko društvo
VUKADIN I PARTNERI j.t.d.

Stojimo Vam na raspolaganju za odgovore na sve Vaše upite, te dogovor o zastupanju i suradnji.

Primanje stranaka:
po prethodnom dogovoru
Telefon
+ 385 (0)1 23 00 911
Adresa
Biskupa Galjufa 7A, 10000 Zagreb, Hrvatska